24.11.06

Tegen de commissie gelijke behandeling

‘De Islam ligt als een brok graniet in de Nederlandse polder’, schreef J. A. A. van Doorn ooit. Als de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) uitspreekt dat een Marokkaanse economiedocente haar mannelijke collega’s op een Utrechtse vmbo-school geen hand hoeft te geven, omdat dat ineens toch niet blijkt te mogen van haar islamitische geloof, geeft dat dan ook onmiddellijk aanleiding tot felle debatten die alle kanten opspringen. De kern van het probleem blijft daardoor echter teveel in het vage.
Een minister op verkiezingspad, mevrouw Verdonk, riep vorige week direct dat de CGB wat haar betreft kan worden afgeschaft. Zij noemde de uitspraak ‘te gek voor woorden’ en gaf aan dat ze ook met andere uitspraken van de CGB ‘grote moeite’ had. Daarmee doelde ze ongetwijfeld op de recente uitspraak van de CGB die een Marokkaanse man in het gelijk stelde die weliswaar ‘klantmanager’ bij de Rotterdamse sociale dienst wil zijn, maar weigert om vrouwen een hand te geven.

Politici van alle kleuren namen ook afstand van de uitspraak, en noemden die ‘onbegrijpelijk’ (minister Van der Hoeven), ‘ongelukkig’ (PvdA’er Dijsselbloem) of zeiden er ‘grote moeite’ mee te hebben (de premier zelve). Maar het voorstel van Verdonk ging hun natuurlijk te ver.

En dat is toch ook weer vreemd. Als een commissie doet wat zij moet doen, binnen de juridische kaders die de wetgever haar in 1994 in de Algemene Wet Gelijke Behandeling heeft gesteld, dan moet je óf die uitspraak accepteren, óf aantonen dat de commissie tot een andere uitspraak had kunnen en moeten komen. En wanneer je dat laatste vindt, dan kun je daaruit weer de conclusie trekken dat de kaders blijkbaar te vaag of te vrijblijvend zijn en dan moet je als wetgever je verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid verschaffen.

De CGB verwijst in haar uitspraak naar de vrijheid van godsdienst en neemt dus het standpunt in dat een multiculturele samenleving als de Nederlandse meer ruimte aan religieuze vrijheid moet bieden en niet langer kan kiezen voor het opleggen van westerse normen. Een knikje of een lichte buiging is ook een ‘respectvolle’ manier van begroeten. Neutraal is niet hetzelfde als westers of Nederlands, volgens de CGB. Het wettelijke kader waarbinnen de commissie functioneert trekt grenzen waarbinnen zij van geval tot geval afweegt hoe de spanning tussen non-discriminatie en godsdienstvrijheid uitvalt. Omdat je, in dit geval, fatsoen ook anders kunt doen, prevaleert de vrijheid van godsdienst. ‘We geven bewust tegengas aan het verbieden van islamitische uitingen’, zei voorzitter A. G. Castermans in een toelichting.
Wanneer de commissie de ‘angst voor de islam’ (Castermans) wil bestrijden, had zij echter ook voor een andere weg kunnen kiezen. De weigering van een man om een vrouw of van een vrouw om een man een hand te geven, is een keuze die gebaseerd is op een waarde, de ongelijkheid van man en vrouw, die in strijd is met de westerse visie op seksualiteit en met Nederlandse omgangsvormen. Wij geloven nu eenmaal niet dat een beetje vent zichzelf niet meer in de hand heeft zodra hij een stukje vrouwenhuid voelt. Het geven van een hand is in Nederland dan ook volstrekt normaal en een uiting van alledaagse hoffelijkheid. Afwijking van die norm leidt alleen maar tot nodeloze vervreemding van elkaar.

Met haar uitspraak kiest de commissie er in feite voor om de islam als een brok graniet in de Nederlandse polder te laten liggen. Zij bestrijdt discriminatie door op een indirecte manier de integratie te verhinderen door discriminatie op de arbeidsmarkt (als gevolg van de weigering een hand te geven) in stand te houden en daarmee achterstand te bevorderen.

Het oordeel van de commissie vervreemdt haar van de Nederlandse samenleving, en het is aan de politiek het misplaatste gelijkheidsdenken uit zijn ivoren toren te halen. Maar dan moet de politiek dus de Algemene Wet Gelijke Behandeling aanpassen, en daarin een helder lijstje opnemen van waarden en omgangsvormen die wij in Nederland niet ter discussie willen stellen. Links is al genoeg in verwarring. Laat de politiek daarom aan het linkse bolwerk dat de CGB is duidelijk maken wat in Nederland misschien niet neutraal maar wel normaal is, zodat zij ook weer weet waar zij aan toe is.

Een versie van deze column is verschenen in Binnenlands Bestuur.

5 comments:

Anonymous said...

Een organisatie weigert een sollicitant omdat de sollicitant discrimineert op basis van sekse. Of die weigering op basis van sekse afkomstig is van een al dan niet fout geinterpreteerde relie, of rabiaat mannelijk chauvinisme, is irrelevant. Er werd openlijk gediscrimineerd. Of andere begroetingen mogelijk zijn, is evenmin relevant, er werd openlijk gediscrimineerd op basis van sekseverschillen. Het CGB heeft met deze en begeleidende uitspraken bewezen zijn eigen functie niet te begrijpen noch correct uit te voeren.

ACP said...

Volgens mij komt het allemaal neer op een blatante poging Nederland te Balkaniseren (lees te Islamiseren). Te weten, het introduceren en kunstmatig gelijkstellen van conflicterende culturen op het zelfde stukje grond dat steeds op erger wordende botsingen zal uitlopen. Maar dan op zogenaamde "verlichte" humane basis, inplaats van als gevolg van geleverde verloren veldslagen.

Het dubieuse ervan is vooral dat de politieke machthebbers en de overheid geheel op eigen houttje defacto, en straks ook dejure, een goed deel van wat Nederland, in geest en substantie is, geruisloos aan andere (Islamitische) machten cederen. Hetgeen in feite beter als hoogverraad gezien kan worden.

Ik zie daarom ook een zeer kwade opzet in plaats van simpele onnozelheid, met name een malafide intentie om Nederland opzettelijk bestuurlijk zodanig te destabiliseren, zodat overheids bemoeienis steeds noodzakelijk zal zijn, waardoor politieke dominantie voor een goed deel verzekerd wordt. Voeg daar aan het verslavende verzorgings en vangnetten beleid, en het is duidelijk dat daarmee niets anders dan algehele macht over land en bevolking (die uit haar evenwicht wordt gehouden) beoogd wordt.

Het is dan ook om dit deze redenen dat allerlei ondemocratische instellingen als het GGB betaan.

Anonymous said...

"Wij geloven nu eenmaal niet dat een beetje vent zichzelf niet meer in de hand heeft zodra hij een stukje vrouwenhuid voelt."

Ik weet niet of u nu chargeert (als columnist) of deze zaak verkeerd voorspiegelt, maar ik denk niet dat een niet-handen schuddende moslim zijn keuze zo zal motiveren/bovenstaande citaat van u gelooft. Alle pleidooien voor het gescheiden optrekken van de seksen in die kringen en ook het niet aanraken van zij die niet je vrouw is, heeft er mee te maken dat een stap die tot onkuisheid (zina) kan leiden voorkomen moet worden.

En komt u dat niet heel bekend voor aangezien in reformatorische kringen 2 verliefden van hun ouders niet op 1 kamer mogen/willen slapen of op vakantie mogen gaan...aangezien de verleiding te groot zou kunnen worden?

ACP said...

@ studente

Volgens mij kan en moet het al dan geen handen geven (aan wie ook) uisluitend een kwestie zijn van plaatselijk cultuurgebruik.

Zo is het bijvoorbeeld een feit dat in de VS mannen elkaar wel de hand geven, maar gewoon iets vriendeliijks zeggen tegen vrouwen zonder haar gelijk de hand beet te pakken tenzij het hun toegestoken ordt. Ook vrouwen groeten elkaar op die manier. Hoe dat wel is onstaan ontgaat mij helaas.

In Europa echter, geeft iedereen iedereen de hand en kan, volgens mij, religie NIET als excuse worden gebruikt om zich daaraan te ontrekken. In ieder geval met (blatante) sexualiteit of zogenaamde normen van fatsoen heeft het hoegenaamd al helemaal niets te maken. In die zin moeten wij het dat eerder ook als een zekere mate van minachting zien voor plaatselijke gewoonten door de Barmhartigen, wanneer zij zich in dat opzicht niet wensen aan te passen.

Bevindt men zich echter op hun territorium dan zie ik geen reden waarom men zich niet aan hun normen, waarden en sosjiale regels zou moeten houden.

Nu is het in Nederland defintief eigen schuld als Islamiten zich irriterend aan onze gebruiken onttrekken. Zulks doordat men hier alle culturen "gelijkrechtig" heeft verklaard, terwijl dat beslist niet het geval is ... Vooral ook omdat onze cultuur in hun gebied ... dat beslist niet is.

Volgens mij dient de CGB nodig wat op te doen t.a.v. de goede (onderhandelings)principe van reciprosiviteit.

Anonymous said...

Weigeren handen te schudden zou volgens moslims met hun geloof te maken hebben, maar dat is onjuist.
Het hele fenomeen is enkel gebaseerd op taqiyya, wat in het westen bekend is als desinformatie of misleiding.
Het is moslims er alles aan gelegen de EU en de rest van deze wereld zo snel mogelijk de(politieke) islam op te dringen.
Met andere woorden en analoog aan de uitspraak van de Duitse propagandaminister J.Goebbels: als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen.
Hetzelfde is ook van toepassing op hoofddoeken, sluiers en burqa's: ze zijn verzonnen.
Dat zouden ze bij het CGB eens goed moeten leren alvorens tot kromme uitspraken te komen, die overigens niet bindend zijn.
Mbt taqiyya verwijs ik naar google
en dit:
http://tinyurl.com/c9szm